İLAN
T.C
PAZARYOLU KAYMAKAMLIĞI
Malmüdürlüğü
 
SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ AV TÜFEKLERİ
 
 
 
SIRA NO
 
MARKASI
 
SERİ NO
 
ÖZELLİKLERİ
 
MUHAMMEN BEDEL
 
GEÇİCİ TEMİNATI
 
İHALE TARİHİ
 
İHALE SAATİ
 
1
 
ÇİFTSAN
 
135785
 
Superpoze
 
400,00 TL
 
120,00 TL
 
05.03.2018
 
10:00
 
2
 
TU-KA
 
870
 
Superpoze
 
350,00 TL
 
105,00 TL
 
05.03.2018
 
10:30
 
3
 
YÜKSEL
 
43
 
Tek Kırma
 
80,00 TL
 
24,00 TL
 
05.03.2018
 
11:00
 
1)- Yukarıda özellikleri belirtilen  Yivsiz Av Tüfeklerinin satış  ihalesi  2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesi gereğince Pazarlık usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden belirtilen gün ve saatte Pazaryolu Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.
2)- Gerçek kişilerin; T.C. Kimlik numaralarını gösteren Nüfus Kayıt Örneği veya arkalı-önlü Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin, Vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamenin,
3)- Tüzel kişilerin 2018 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesinin;
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
4)- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Pazaryolu Malmüdürlüğünde görülebilir.
5)- Yivsiz Av Tüfeği satışına katılabilmek için istekliler Geçerli Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Belgesi veya Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgelerinden birini vermek zorundadır. Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ile ihaleye katılanlar, satın almak istedikleri her bir tüfek için ayrı belge getireceklerdir.
6)- Yivsiz Av Tüfeği satışlarında tüfeğin özelliğine göre ayrıca %1-18 arası değişen oranlarda satış bedeli üzerinden K.D.V. alınacaktır. Her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.
7)- Teklifler Posta ile de verilebilir. Ancak Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
 
                                           
8)- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
Ayrıca; bu ihalelere ilişkin bilgiler http://www.pazaryolu.gov.tr  web sitesinden öğrenilebilir. Tel: (0442)  481 22 55
 
 
                                                                                                 
 
vvv